# Νοέμβριος 2015

Αποφάσεις παράτασης προγραμμάτων

Με απόφαση της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων των Δικαιούχων στα προγράμματα ''Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα'' , ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'' και ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'' του ΕΠΑΝ του ΕΣΠΑ 2007-2013 έως τις 31/12/2015. εδώ

Απόφαση αποδοχής πρακτικών

Απόφαση αποδοχής του πρακτικού14/22-7-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" εδώ