# Μάιος 2016

Δελτίο τύπου για την ανάθεση του έργου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020)

Πατήστε εδώ