# Ιούλιος 2016

Αποφάσεις αποδοχής πρακτικών επιτροπών παρακολούθησης

  • Πρακτικό 59/27-5-2016 της ΕΠΠΑ του προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" εδώ
  • Πρακτικά 19/20-4-2016, 20/21-4-2016 και 21/12-5-2016  της ΕΠΠΑ του προγράμματος "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ" εδώ