# Μάιος 2015

1. Πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών"

  • Τροποποίηση του οδηγού του προγράμματος με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων την 31/12/2015. 

  Δείτε εδώ την απόφαση τροποποίησης.

  • Απόφαση Συκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

  Δείτε εδώ την απόφαση.

  • Απόφαση ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης μετά την επαναξιολόγηση αιτημάτων θεραπείας για τις περιφέρειες Θεσσαλίας και Κ. Μακεδονίας.

  Δείτε εδώ την απόφαση.

2. Πρόγραμμα "Πράσινος Τουρισμός"

Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 30/6-2-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Δείτε εδώ την απόφαση.