# Σεπτέμβριος 2015

1. Αποφάσεις Αποδοχής Πρακτικών

  • Πρακτικό 3/27-5-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ & Επιχειρηματικά Πάρκα" εδώ
  • Πρακτικό 3/30-3-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος "Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας" εδώ

2. Πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

  • Ορθή Επανάληψη της Απόφασης Επαναξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας για την Περιφέρεια Αττικής εδώ
  • Τροποποίηση της Απόφασης διαπίστωσης μη πλήρωσης των όρων ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης δυνητικά εντασσόμενων έργων για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εδώ