# Νοέμβριος 2015

Αποφάσεις αποδοχής πρακτικών:

  • Πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών" :

Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 15/30-7-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης

  • Πρόγραμμα "Εναλλακτικός Τουρισμός"

Απόφαση αποδοχής του πρακτικού 44/25-9-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης

  • Πρόγραμμα "Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα"

Απόφαση αποδοχής των πρακτικών 4/7-10-2015 & 5/4-11-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης